Γενική περιγραφή έργου

Οι παραδοσιακές αφηγηματικές πρακτικές αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη της αφήγησης τοποθετώντας τα αντικείμενά της σε έναν γραμμικό άξονα. Η ύπαρξη, μίας μοναδικής αφηγηματικής ροής, που αποκρυσταλλώνεται και παραμένει σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι επιθυμητή και υπάρχει αναγκαιότητα κάθε αντικείμενο να μπορεί να εμπλακεί σε περισσότερες από μία αφηγήσεις, συνδυαζόμενο με άλλα αντικείμενα, πολυμεσικό υλικό και την προσωπική εμπειρία του ευρύ κοινού, που μέχρι σήμερα δεν συμμετέχει στην παραγωγή αφήγησης.
Το έργο «ΑΦΗΓΗΣΗ» αφορά στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την υποστήριξη, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου  για υποδομές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος (τουριστικούς χώρους, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εκθεσιακούς χώρους κτλ.) μέσω δημιουργίας προσωποποιημένων ατομικών και συνεργατικών αφηγήσεων. Η πρόσβαση στις αφηγήσεις είναι δυνατή είτε κατά την φυσική επίσκεψη στις υποδομές κατά την τακτική τους λειτουργία (όπως μόνιμες εκθέσεις) και σε έκτακτες, περιοδικές ή προσωρινές διοργανώσεις (όπως περιοδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις), είτε απομακρυσμένα. Το έργο προβάλει πολιτιστικό περιεχόμενο με νέες αφηγηματικές δομές, που λειτουργούν με λιγότερο αυστηρά προδιαγεγραμμένα σενάρια. Η δημιουργία αφηγήσεων επιτυγχάνεται με αυτοματοποιημένο και ημι-αυτοματοποιημένο τρόπο, με ανατροπή των χρονικών αξόνων και με ποικίλες επιλογές θεματικών ομαδοποιήσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες αντιλήψεις της πολυσημίας των αντικειμένων και της δυνατότητας πολλαπλών ερμηνειών τους. Το σύστημα επιτρέπει σε εξειδικευμένους και μη χρήστες να παράγουν αφηγήσεις ποικίλου μεγέθους βάσει του διαθέσιμου περιεχόμενου και να τις διαμοιράζονται με το ευρύ κοινό.
Η συμμετοχή και συνεργασία τριών εταίρων που καλύπτουν διακριτά ερευνητικά πεδία, διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα στην συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη μιας λειτουργικής πλατφόρμας από κοινού, με συμπληρωματικά και διακριτά μέρη και εργαλεία. Το έργο «ΑΦΗΓΗΣΗ» περιλαμβάνει σύστημα υποστήριξης (back-end) που επιτρέπει εύκολη επεξεργασία, διαχείριση και διαμοιρασμό εριεχομένου. Ενσωματώνει βάση δεδομένων και σύστημα ανάκτησης από κοινή βάση δεδομένων, υποστηρίζει σύνδεση χρηστών στο σύστημα και δημιουργία προφίλ/λογαριασμού και σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιλαμβάνει σύστημα  εξατομίκευσης και συστάσεων. Στο σύστημα υπάρχουν διεπαφές (front-end) που απευθύνονται στον τελικό χρήστη και αφορούν στη δημιουργία αφηγήσεων και την υποστήριξη της ομαλής του πλοήγησης στο χώρο βάση μίας επιλεγμένης αφήγησης. Η web-based πλατφόρμα περιλαμβάνει εργαλείο ψηφιακής επιμέλειας και αφήγησης και οι εφαρμογές σε φορητές συσκευές περιέχουν στοιχεία επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας που στοχεύουν σε υψηλή απορροφητικότητα της πλατφόρμας από το κοινό. Επιπλέον, το σύστημα συμπεριλαμβάνει τεχνολογίες υλικού (hardware technologies) που βελτιώνουν και ενισχύουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που βασίζονται στον εντοπισμό θέσης.
Στόχος της «ΑΦΗΓΗΣΗΣ» είναι μια ολιστική προσέγγιση των αφηγήσεων που θα οδηγήσει σε μια ώριμη τεχνολογία και ένα καινοτόμο εργαλείο που απευθύνεται στην αγορά του σχεδιασμού και της υλοποίησης πλατφορμών λογισμικού διαχείρισης ψηφιακών συλλογών για πολιτιστικούς και τουριστικούς φορείς. Το έργο στοχεύει στην ομαλή ενσωμάτωσή του στις υφιστάμενες τεχνικές ροές εργασιών φορέων πολιτισμού και χρησιμεύει ως πλατφόρμα ενίσχυσης των δράσεων τους.
Η «ΑΦΗΓΗΣΗ» είναι ένα έργο με σαφή οργανωτική δομή και διάρκειας 36 μηνών που θα υλοποιηθεί από έξι ενότητες εργασίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι θετικά τόσο για τους εταίρους του έργου όσο και για την οικονομία και κοινωνία. Η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και οι δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας αφορούν είτε το σύνολο του συστήματος είτε μεμονωμένα στοιχεία του και πραγματοποιούνται τόσο για εμπορικούς σκοπούς όσο και για την βελτίωση της διδασκαλίας, των διαδικασιών, της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας. Επιπρόσθετα, συνδέονται με τις δραστηριότητες όλων των ενοτήτων εργασίας και απαιτούν  συντονισμένες προσπάθειες όλων των εταίρων.

Φορείς Υλοποίησης

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
Αιγαίου Solutions
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Εργαστήριο Μουσειολογίας